I. Definicje

 1. fit2fit – serwis internetowy fit2fit, znajdujący się pod adresem internetowym www.fit2fit.pl, którego właścicielem jest Agencja Reklamowa QA, z siedzibą przy ulicy Junikowskiej 53, 60-163 Poznań.

 2. fit2fit jest serwisem dotyczącym sportu, fitnessu i zdrowego trybu życia i takie treści mogą być w nim zamieszczane.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin fit2fit dostępny pod adresem www.fit2fit.pl/regulamin/

 4. Strony – Usługodawca (właściciel fit2fit) i Użytkownik (osoba fizyczna, która korzysta z Usług fit2fit).

 5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem fit2fit, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.

 6. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję „Dołącz do fit2fit!”.


II. Zasady korzystania

 1. Korzystanie z fit2fit przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem fit2fit, że go rozumie i akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania i działania zgodnie z prawem.

 2. Z fit2fit mogą korzystać osoby które ukończyły 13 lat.

 3. Aby zarejestrować Konto Użytkownika należy posiadać konto na portalu Facebook.com lub konto poczty elektronicznej. Warunkiem skutecznej rejestracji jest akceptacja aplikacji fit2fit na portalu Facebook.com lub kliknięcie w link aktywacyjny.

 4. Korzystanie z fit2fit jest bezpłatne.


III. Zakres i warunki korzystania

 1. W ramach fit2fit Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w fit2fit swoje dane osobowe i wizerunek.

 3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy informacji związanych z obsługą i funkcjonowaniem fit2fit.

 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z fit2fit zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowaniem praw osób trzecich i innych podmiotów oraz w sposób niezakłócający działania fit2fit,
  – poszanowania praw autorskich, własności intelektualnej, znaków towarowych przemysłowych,
  zamieszczania materiałów zgodnych z tematyką fit2fit. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów rażąco dobiegających tematyką od charakteru fit2fit,
  – niezamieszczania materiałów bez wyraźnej zgody ich autorów i w sposób przez nich nieakceptowany, a nadto niepublikowania danych osobowych osób trzecich oraz ich wizerunku bez zgody tych osób,
  – działania zgodnego z obowiązującym prawem, co dotyczy w szczególności zakazu publikacji materiałów o charakterze pornograficznym, erotycznym, zawierających treści seksistowskie, nazistowskie, rasistowskie, treści nawołujące do nienawiści i dyskryminacji na jakimkolwiek tle, promujących agresję, mających na celu złośliwe działanie skierowane przeciwko innej osobie (tzw. nękanie),
  – powiadamiania Usługodawcę w razie stwierdzenia, że w fit2fit publikowane są treści naruszające prawo lub Regulamin.

 5. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści i poprzez ich publikację nie narusza praw osób fizycznych / prawnych, ich wizerunku, dobrego imienia, praw własności intelektualnej i przemysłowej, zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju.

 6. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawo własności do przedmiotów oferowanych na giełdzie, że przedmioty te nie pochodzą z przestępstwa oraz ich sprzedaż nie jest zakazana przez prawo polskie i międzynarodowe oraz są one dopuszczone do obrotu. Usługodawca nie pośredniczy w sprzedaży, nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i rozliczenia stron.

 7. Użytkownik zamieszczający treści w sposób sprzeczny z prawem, naruszający prawa osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, co dotyczy w szczególności odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.

 8. W razie stwierdzenia, że Użytkownik zamieszcza w fit2fit treści sprzeczne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia tychże treści, usunięcia konta Użytkownika publikującego takie treści oraz powiadomi odpowiednie organy o naruszeniu prawa, w tym przekaże dane osobowe Użytkownika naruszającego prawo.

 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników treści, a także nie przeprowadza ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z prawem i postanowieniami Regulaminu.

 10. Poprzez zamieszczenie treści Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez innych Użytkowników w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 11. W sytuacji skierowania przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia / nałożenia grzywny w związku z publikacją treści przez Użytkownika fit2fit, jest on zobowiązany do naprawienia szkody z tego tytułu, tj. pokrycia równowartości zapłaconej przez Usługodawcę grzywny / odszkodowania.


IV. Polityka prywatności

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z fit2fit przez Użytkownika. Użytkownik samodzielnie może ustawić zakres dostępu do plików cookie w przeglądarce.

 2. Zamieszczanie jakichkolwiek danych osób trzecich jest dozwolone za ich wyraźną zgodą.

 3. Dane udostępnione przez Użytkowników mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z  fit2fit.

 4. Użytkownik ma stały dostęp do swoich danych i może je dowolnie modyfikować, zmieniać i i usuwać.

 5. Dane Użytkowników są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie dostarczenia usług omówionych w Regulaminie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby funkcjonowania fit2fit.


V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy ma prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w fit2fit w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania fit2fit bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

 5. Informacje o zmianach Regulaminu każdorazowo będą publikowane na stronie głównej fit2fit z informacją o momencie ich wprowadzenia nie krótszym niż 7 dni. Zmiany będą uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z fit2fit.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2015 r.