Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa QA, ul. Junikowska 53, 60-163, Poznań.

2. Dane zbierane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, obsługi wydarzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Dane zbierane przez FIT2FIT to: adres e-mail, imię i nazwisko lub nick, dodatkowe informacje, których Użytkownik dobrowolnie udziela.

4. Użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową.

6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

9.Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Wszelki kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na maila info@fit2fit.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.

Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

Polityka prywatności serwisu FIT2FIT
1) Wszystkie dane Użytkownika zebrane przez portal FIT2FIT, zostały mu przekazane dobrowolnie przez Użytkownika podczas zakładania konta oraz jego edycji. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora.
2) Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53, reprezentowana przez Bartosza Paczkowskiego.
3) Dane osobowe są zbierane przez portal FIT2FIT w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularzy opinii); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, do celów podatkowych i rachunkowych, w celach analitycznych lub statystycznych, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
4) Dane zbierane przez portal FIT2FIT w celu świadczenia usług to: adres e-mail, imię i nazwisko lub nick, a także inne podane dobrowolnie dane. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
6) Informujemy, iż Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
W powyższych sprawach prosimy o kontakt mailowy: info@fit2fit.pl. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
7)  Aby sprawdzić jakie dane przechowywane są przez Portal FIT2FIT, można zalogować się na swoje konto i sprawdzić informacje na profilu użytkownika lub napisać pod adres info@fit2fit.pl.
8) Dane udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu wykonania usług wskazanych w regulaminie.
9) Portal FIT2FIT informuje, iż w celu świadczenia usług, korzysta z profilowania na podstawie preferencji, dobrowolnie wskazanych przez Użytkownika na jego profilu w dziale „Ustawienia”.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
12) Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku prawidłowej realizacji umowy tj. zakupu biletów i związanymi z tym czynnościami.
13) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

I. Definicje

 1. fit2fit – serwis internetowy fit2fit, znajdujący się pod adresem internetowym www.fit2fit.pl, którego właścicielem jest Agencja Reklamowa QA, z siedzibą przy ulicy Junikowskiej 53, 60-163 Poznań.

 2. fit2fit jest serwisem dotyczącym sportu, fitnessu i zdrowego trybu życia i takie treści mogą być w nim zamieszczane.

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin fit2fit dostępny pod adresem www.fit2fit.pl/regulamin/

 4. Strony – Usługodawca (właściciel fit2fit) i Użytkownik (osoba fizyczna, która korzysta z Usług fit2fit).

 5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem fit2fit, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.

 6. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję „Dołącz do fit2fit!”.


II. Zasady korzystania

 1. Korzystanie z fit2fit przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem fit2fit, że go rozumie i akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania i działania zgodnie z prawem.

 2. Z fit2fit mogą korzystać osoby które ukończyły 13 lat.

 3. Aby zarejestrować Konto Użytkownika należy posiadać konto na portalu Facebook.com lub konto poczty elektronicznej. Warunkiem skutecznej rejestracji jest akceptacja aplikacji fit2fit na portalu Facebook.com lub kliknięcie w link aktywacyjny.

 4. Korzystanie z fit2fit jest bezpłatne.


III. Zakres i warunki korzystania

 1. W ramach fit2fit Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik dobrowolnie zamieszcza w fit2fit swoje dane osobowe i wizerunek.

 3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy informacji związanych z obsługą i funkcjonowaniem fit2fit.

 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania z fit2fit zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowaniem praw osób trzecich i innych podmiotów oraz w sposób niezakłócający działania fit2fit,
  – poszanowania praw autorskich, własności intelektualnej, znaków towarowych przemysłowych,
  zamieszczania materiałów zgodnych z tematyką fit2fit. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów rażąco dobiegających tematyką od charakteru fit2fit,
  – niezamieszczania materiałów bez wyraźnej zgody ich autorów i w sposób przez nich nieakceptowany, a nadto niepublikowania danych osobowych osób trzecich oraz ich wizerunku bez zgody tych osób,
  – działania zgodnego z obowiązującym prawem, co dotyczy w szczególności zakazu publikacji materiałów o charakterze pornograficznym, erotycznym, zawierających treści seksistowskie, nazistowskie, rasistowskie, treści nawołujące do nienawiści i dyskryminacji na jakimkolwiek tle, promujących agresję, mających na celu złośliwe działanie skierowane przeciwko innej osobie (tzw. nękanie),
  – powiadamiania Usługodawcę w razie stwierdzenia, że w fit2fit publikowane są treści naruszające prawo lub Regulamin.

 5. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści i poprzez ich publikację nie narusza praw osób fizycznych / prawnych, ich wizerunku, dobrego imienia, praw własności intelektualnej i przemysłowej, zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju.

 6. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawo własności do przedmiotów oferowanych na giełdzie, że przedmioty te nie pochodzą z przestępstwa oraz ich sprzedaż nie jest zakazana przez prawo polskie i międzynarodowe oraz są one dopuszczone do obrotu. Usługodawca nie pośredniczy w sprzedaży, nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i rozliczenia stron.

 7. Użytkownik zamieszczający treści w sposób sprzeczny z prawem, naruszający prawa osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, co dotyczy w szczególności odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich.

 8. W razie stwierdzenia, że Użytkownik zamieszcza w fit2fit treści sprzeczne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia tychże treści, usunięcia konta Użytkownika publikującego takie treści oraz powiadomi odpowiednie organy o naruszeniu prawa, w tym przekaże dane osobowe Użytkownika naruszającego prawo.

 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników treści, a także nie przeprowadza ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z prawem i postanowieniami Regulaminu.

 10. Poprzez zamieszczenie treści Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez innych Użytkowników w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 11. W sytuacji skierowania przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia / nałożenia grzywny w związku z publikacją treści przez Użytkownika fit2fit, jest on zobowiązany do naprawienia szkody z tego tytułu, tj. pokrycia równowartości zapłaconej przez Usługodawcę grzywny / odszkodowania.


IV. Polityka prywatności

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z fit2fit przez Użytkownika. Użytkownik samodzielnie może ustawić zakres dostępu do plików cookie w przeglądarce.

 2. Zamieszczanie jakichkolwiek danych osób trzecich jest dozwolone za ich wyraźną zgodą.

 3. Dane udostępnione przez Użytkowników mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z  fit2fit.

 4. Użytkownik ma stały dostęp do swoich danych i może je dowolnie modyfikować, zmieniać i i usuwać.

 5. Dane Użytkowników są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie dostarczenia usług omówionych w Regulaminie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby funkcjonowania fit2fit.


V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy ma prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w fit2fit w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania fit2fit bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

 5. Informacje o zmianach Regulaminu każdorazowo będą publikowane na stronie głównej fit2fit z informacją o momencie ich wprowadzenia nie krótszym niż 7 dni. Zmiany będą uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z fit2fit.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2015 r.